YFI-laitoksen kopokatsaus 2017

Vuosi 2017 on pian lopuillaan! Kulunut vuosi on tuonut tullessaan monenlaisia uudistuksia koulutuspolitiikan saralla. YFI-laitoksen kopokooste kokoaa yhteen vuoden tärkeimmät koulutuspoliittiset tapahtumat, niin YFI-laitoksen osalta kuin valtakunnalliseltakin tasolta.

Kopojen palautekahvit

YFI-laitoksen ainejärjestöjen kopot sekä SYY-Jyväskylän kopot järjestivät 14.11. palautekahvitilaisuuden, jossa YFIn opiskelijat saivat tulla antamaan palautetta anonyymisti palautelaatikkoon tai suoraan kopoille. Palautetta tuli paljon ja hyvin monipuolisesti, niin opiskeluun kuin ainejärjestöjen toimintaan liittyen. Kaikki palautteet on viety eri tahoille eteenpäin, ja palautteet on otettu hyvin vastaan eri tahojen toimesta, ja ne tullaan ottamaan huomioon tulevaisuudessa muun muassa ainejärjestöjen toimintaa tai kursseja suunniteltaessa.

Alle on koottu muutamia opiskelijoiden antamia palautteita yhteen:

  • Syksyllä tehty kannanotto sai paljon kehuja.
  • Informaatio on kulkenut hyvin, ja myös vanhemmat opiskelijat ovat saaneet kaipaamansa infoa muun muassa koulutuspoliittisista asioista.
  • Fuksien HOPS-kurssin kotiryhmien tapaamisia olisi kaivattu lukuvuoden alussa lisää.
  • YFI-laitoksen henkilökunta on jäänyt etäiseksi.
  • Alkusyksyyn olisi hyvä mahduttaa infoja, jotka opastavat kädestä pitäen esimerkiksi e-kirjojen käyttöön.
  • Ainejärjestöjen toimintaan oltiin hyvin tyytyväisiä. Tapahtumat saivat paljon positiivista palautetta, vaikka lisää monipuolisuutta ja alkoholittomia tapahtumia, kuten liikuntatapahtumia, kaivataan opiskelijoiden keskuudessa. Myös YFIn yhteistä liikuntatapahtumaa kaivattaisiin.
  • Alkusyksy tuntui monesta hieman sekavalta muutosten takia. Palautteissa opiskelijat olivat kuitenkin ymmärtäväisiä muutoksen tuomien epäselvyyksien suhteen.

Jyväskylän yliopisto ja YFI-laitos

Uusi rehtori

Jyväskylän yliopistossa aloitti uusi rehtori 1. elokuuta 2017, kun Jyväskylän yliopiston hallitus valitsi uudeksi rehtoriksemme Keijo Hämäläisen. Hämäläinen on käynyt tervehtimässä opiskelijoita JYYn opinto- ja tiedevaliokunnassa, eli tutummin kopovaliokunnassa, jossa myös YFIn kopot pääsivät kyselemään häneltä ajatuksia esimerkiksi ajankohtaisiin keskusteluihin.
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/04/tiedote-2017-04-03-15-09-49-076064
https://www.jylkkari.fi/2017/08/uusi-rehtori-haluaa-helpottaa-alanvaihtoa/

Tiedekuntauudistus

Vuoden alussa tapahtui tiedekuntauudistus, kun kaksi tiedekuntaa, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhdistyivät humanistis-yhteiskuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Uudistuksen myötä saman tiedekunnan alaisuudessa opiskellaan muun muassa kulttuuria, taidetta, traditiota, kieliä ja viestintää sekä yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa.

YFI-kandi

Tämä vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun YFI-laitokselle ei tultu sosiaalityötä lukuun ottamatta enää opiskelemaan pääaineita, vaan opintonsa aloitti 80 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman opiskelijaa. Uudet opiskelijat voivat kanditutkintonsa aikana opiskella yhden tai useamman opintosuunnan perus- ja aineopinnot ja kanditutkinnon jälkeen päättää, mihin maisteriohjelmaan haluavat suuntautua.

OPS-uudistukset

Uudet opetussuunnitelmat vuosille 2017-2020 astuivat voimaan syksyllä, mikä vaikutti monen opiskelijan arkeen ja lukuvuoden aloitukseen. YFI-laitoksen uusissa opetussuunnitelmissa pääaineet korvattiin opintosuunnilla. Sivuaineet poistuivat ja ne korvattiin opintokokonaisuuksilla. Jotkin entiset sivuaineet, kuten maailmanpolitiikka, lakkautettiin ja tarjolle tuli uusia mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia, kuten crisis and security sekä digitaalinen elämä.
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/opetussuunnitelmat/opetussuunnitelmat

YFI-laitoksen ainejärjestöjen kopotoiminta

Fokus ry:n, Puolue ry:n ja Mephisto ry:n välinen kopotoiminta (eli koulutuspoliittinen toiminta) on kuluneen vuoden myötä yhtenäistynyt ja viestintä kopojen välillä on parantunut. Lisäksi SYY-Jyväskylän kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Syksyllä 2017 YFI-laitoksen ja SYY-Jyväskylän kopot järjestivät yhdessä kaksi kahvitusta, joista toisessa tehtiin kopot tutuiksi, ja toinen oli palautekahvitilaisuus. Yhtenäistyneen koposektorin toiminnan lisäksi kopot ovat tietysti säilyttäneet ainejärjestökohtaisen toimintansa.

Uudistuksena kopotoiminnassa valittiin keväällä suurkopo, joka on laitoksen ensisijainen yhteyshenkilö koulutuspoliittisissa asioissa. Suurkopon tehtävänä on organisoida YFI-laitoksen koulutuspoliittista opiskelijatoimintaa. Lukuvuonna 2017-2018 YFI-laitoksen suurkopona toimii Jenna Grundström.

Kannanotto YFI-laitokselle

Fokus ry, Puolue ry, Mephisto ry ja SYY-Jyväskylä ry yhdessä JYYn avustuksella laativat syksyllä 2017 kannanoton YFI-laitokselle. Kannanotossa käsiteltiin myöhästyneitä vastaavuustaulukoita, harjoittelukäytänteitä sekä opinto-ohjausta. YFI-laitoksen opiskelijat olivat todella tyytyväisiä kannanottoon ja se otettiin myös laitoksen puolelta hyvin vastaan ja henkilökunta oli valmiina kehittämään nykyisiä käytänteitä. Vastauksena opinto-ohjauksen puutteeseen laitos on kehittänyt ohjauskioskin, johon opiskelijat voivat tulla kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä. Ohjauskioskeissa on paikalla vaihtuva kokoonpano henkilökuntaa, opettajia ja koulutussuunnittelijoita. Kopot huolehtivat ohjauskioskien kahvituksesta. Ohjauskioskeja on järjestetty tänä syksynä kaksi kertaa ja niitä tullaan järjestämään myös jatkossa, mikäli opiskelijat löytävät tämän uuden ohjausmuodon.

Jos et vielä ole lukenut kannanottoa, löytyy se kokonaisuudessaan ainejärjestöjen nettisivuilta.

Uusi koulutussuunnittelija

YFI-laitokselle saadaan uusi koulutussuunnittelija vuoden 2018 alusta. Hän on Saija Kyllönen. Koulutussuunnittelijoiden tehtäväjaot selkiintyvät alkuvuonna ja niistä tullaan erikseen vielä tiedottamaan

Valtakunnallisesti puhututtaneet aiheet

Opiskelijavalintauudistus

Yksi ajankohtaisimmista ja puhutuimmista aiheista valtakunnallisesti on korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus. Opiskelijavalintauudistus on valtakunnallisesti merkittävä muutos. Vuodesta 2019 lähtien korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa painotetaan yhä enemmän ylioppilaskokeiden arvosanoja ja vastaavasti pienennetään valintakokeen painoarvoa. Jo ensi vuoden opiskelijavalinnoissa on nähtävissä tämän suuntaisia uudistuksia. Uudistukset voidaan suunnata esimerkiksi pääsykoemateriaaliin tai pääsykokeisiin valmistautumiseen käytettävissä olevaan aikaan. Opiskelijavalintauudistus on suuri muutos nykyiseen järjestelmään ja tulee puhututtamaan paljon tulevina vuosina.

Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry, eli SYY teki marraskuussa 2017 aiheesta myös kannanoton, joka on luettavissa täältä: http://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/kannanotot/soveltuvuutta-painotettava-opiskelijavalinnoissa/

Yliopistojen profiloituminen

Yliopistojen profiloituminen on puhuttanut viime aikoina valtakunnallisesti. Yliopistojen profiloitumisella tarkoitetaan sitä, että kukin yliopisto suuntaa omaa tutkimustaan ja opetustaan tiettyjen teemojen suuntaan. Profiloituminen on näkynyt myös meillä Jyväskylässä konkreettisina muutoksina, kun kielet siirtyivät Vaasan yliopistosta Jyväskylän yliopistoon.

Suomen akatemia on myöntänyt yliopistoille rahoitusta profiilien vahvistamiseen jo kolmena peräkkäisenä vuonna. Tänä vuonna Suomen Akatemia myönsi Jyväskylän yliopistolle profiloitumiseen 4,6 miljoonan euroa. Profiloitumisaloiksi tänä vuonna valikoituivat Aivojen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, Päätöksentekoanalytiikka käyttäen kausaalimalleja ja monitavoiteoptimointia sekä Kriisien uudelleen määrittely: historiallinen jatkumo ja yhteiskunnallinen muutos.
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/06/tiedote-2017-06-02-11-48-39-536158
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/profiili

Lukukausimaksut

Syksyllä 2017 suomalaiset yliopistot saivat alkaa perimään lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Jyväskylän yliopiston perimät lukukausimaksut ovat olleet 8000-16000 euroa. Keväällä keskustelussa oli esillä myös kaikille opiskelijoille tulevat lukukausimaksut, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, eli Etlan, toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja ehdottivat, että hallitus käynnistäisi selvitystyön korkeakoulujen lukukausimaksuista.
https://www.etla.fi/yleinen/etla-ehdottaa-selvitystyo-kayntiin-korkeakoulujen-lukukausimaksuista/

Opintotukimuutos

Vuonna 2017 Suomessa opiskelevat opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi opintorahan määrää vähennettiin toisen asteen opintorahan tasolle, jolloin korkeakouluopiskelija voi nykyisin saada enintään 250,28 euroa opintorahaa kuukaudessa. Ennen muutosta korkeakouluopiskelijat saivat opintorahaa enintään 336,76 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakauksen summaa nostettiin entisestä 400 eurosta nykyiseen 650 euroon kuukaudessa. Kokonaisuudessaan löydät vuoden 2017 opintotukimuutoksen tiedot  TÄÄLTÄ

Mainokset

SYY-Jyväskylän ja Fokus ry:n alumni-ilta 7.11.2017

Yhteiskuntatieteitä opiskellessa tulevaisuuden työllistyminen voi aiheuttaa päänvaivaa, sillä yhteiskuntatieteilijän työllistymismahdollisuudet ovat moninaisia. Vastauksena työllistymismietteisiin järjestimme tiistaina 7.11. yhteisyössä Fokus ry:n kanssa alumni-illan, jossa kolme Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistunutta alumnia kertoi nykyisestä työstään. Lea Pulkkisen sali täyttyi yhteiskuntatieteiden opiskelijoista, jotka kiinnostuneina kuuntelivat alumniemme uratarinoita.

Ensimmäisenä kuulimme Heidi Niinikosken puheenvuoron. Heidi on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2016 pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n hallintosihteerinä. Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö, jonka jäseninä on 125 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

Heidi kertoi opiskelustaan Jyväskylässä, järjestötoiminnasta sekä työelämästä. Hänen mukaansa on tärkeää opiskella itseä kiinnostavia opintoja. Kuitenkin esimerkiksi tietotekniikan kursseista ja numeroiden hallitsemisesta on ollut hänelle apua tähänastisella työurallaan. Opintojen aikana Heidi oli myös suorittanut harjoittelun Oikeusministeriössä. Järjestötoimintaan osallistuminen sai kannatusta Heidiltä, sillä hän itse toimi SYY-Jyväskylän puheenjohtajana vuonna 2014 ja kattojärjestö SYY:n puheenjohtajana vuonna 2015.

Heidi painotti, että on tärkeää tehdä jotain töitä opiskelun ohella, tapahtui se sitten kesällä tai samanaikaisesti opintojen kanssa. Hän oli itse ollut töissä esimerkiksi Technopoliksella ja piti sieltä saatuja taitoja tärkeänä tekijänä sille, että hän pääsi nykyiseen hallintosihteerin virkaansa Allianssille.

Toisena puheenvuoressa oli Heli Parikka Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta. Heli ei päässyt keskellä työviikkoa Helsingistä Jyväskylään, joten yhteys muodostettiin verkkovälitteisesti. Heli on valmistunut Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2008 pääaineenaan sosiologia. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt monessa eri organisaatiossa. Nykyisessä työpaikassaan Sitrassa Heli on työskennellyt kahden vuoden ajan. Työssään hän on ollut mukana Sitran Isaacus-hankkeessa, jossa luodaan tutkijoille yhden luukun lupapalvelu. Lupapalvelusta tutkijat voivat hakea käyttölupia terveyden- ja hyvinvoinnin rekisterissä olevaan dataan ja aineistoihin.

Heli totesi aiempien töiden kautta kertyneestä projektiosaamisesta olevan hyötyä nykyisessä työssä. Kysyttäessä harjoittelupaikoista Sitrassa Heli kertoi niistä tiedotettavan Sitran omissa kanavissa. Sitran nettisivujen kautta voi myös jättää avoimen harjoittelupaikkahakemuksen.

Viimeisenä oman puheenvuoronsa piti Venla Saarinen, joka työskentelee Kelalla toimeentulotuen kehittämisen parissa. Venla on Heidi Niinikosken tavoin valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylästä vuonna 2016. Hänen pääaineenaan oli sosiologia, jonka lisäksi hän luki sivuaineena yhteiskuntapolitiikkaa. Venlan työryhmän vastuulla Kelassa on toimeentulotuen etuusprosessien johtaminen, etuuslainsäädännön kehittäminen sekä etuuksien sisällön määrittäminen. Venlan kanssa työskentelee myös muita yhteiskuntatieteilijöitä sekä lakimiehiä.

Venla suositteli lähtemään rohkeasti vaikka toiselle paikkakunnalle työn perässä. Hän itse pääsi Kelalle alkujaan kesätöihin joustettuaan paikkakunnan suhteen. Myöhemmin tie vei myös harjoitteluun Kelalle – samaan paikkaan, johon hän pääsi sitten töihin. Venla totesi pitävänsä työstään, mutta ilmaisi myös kiinnostuksensa käydä tutustumassa vielä joskus ministeriötyöskentelyyn.

Alumnien mielenkiintoiset puheenvuorot antoivat meille lisää motivaatiota synkkään syksyyn ja inspiraatiota tulevaisuuden työhaaveisiin. Kiitokset vielä kerran loistaville puhujillemme Heidille, Helille ja Venlalle! Ehkäpä tulevaisuudessa työskentelemme toistemme kollegoina.

alumniilta

Työharjoittelussa Yhdistyneiden kansakuntien tasa-arvojärjestöllä

Harjoittelu YK:n tasa-arvo järjestön, UN Womenin, Pohjoismaiden toimistossa tarjoaa upean mahdollisuuden kokea, minkälaista työskentely Yhdistyneille kansakunnille on. Osana pientä ja lämminhenkistä tiimiä harjoittelijat pääsevät osallistumaan lähes kaikkiin toimiston tehtäviin.

IMG_6778Yhdistyneiden kansakuntien liput liehuvat UN Cityn edessä, Kuva: Jenni Seppänen

Aloitin kuuden kuukauden mittaisen harjoitteluni Yhdistyneiden kansakuntien tasa-arvojärjestöllä, UN Womenillä, helmikuun 2017 alussa. Olin hakenut paikkaa loppusyksystä saatuani ilmoituksen harjoittelupaikan hausta sähköpostiini. Harjoittelupaikan vaatimukset olivat yksinkertaiset: taustalla tuli olla vähintään kahden vuoden korkeakouluopinnot ja hakijan tuli omata vahva englannin kielen taito sekä mieluiten erinomainen kielitaito jostakin pohjoismaisesta kielestä. Työharjoitteluilmoituksesta mieleen painui kuitenkin ennen kaikkea monipuolisilta ja mielenkiintoisilta kuulostavat työtehtävät. Muutama viikko hakemuksen lähettämisen jälkeen sain kutsun haastatteluun, joka tapahtui Skypen välityksellä. Pian haastattelun päättymisestä minua onniteltiin valinnasta ja tiesin, että tulen viettämään seuraavat puoli vuotta unelmieni harjoittelupaikassa.

UN Womenin Pohjoismaiden toimiston tarkoituksena on ylläpitää hyviä suhteita UN Womenin ja Pohjoismaiden välillä mukaan lukien yhteistyön hallitusten, parlamentaarikkojen ja muiden tärkeimpien päätöksentekijöiden kanssa. Tämän lisäksi toimisto tekee yhteistyötä UN Womenin kansallisten komiteoiden, median ja kansalaisyhteiskunnan sekä muiden alueella sijaitsevien YK:n järjestöjen kanssa. Pohjoismaiden toimisto solmii myös etenevässä määrin yhteistyösopimuksia pohjoismaisten yksityisten yritysten kanssa. Vaikka UN Womenillä ei ole yhtään niin kutsuttua tasa-arvo-ohjelmaa Pohjoismaissa, Pohjoismaiden toimistolle on UN Womenin strategiassa erityinen paikka, sillä Pohjoismaat ovat UN Womenin suurimpia rahoittajia ja tasa-arvon edelläkävijöitä maailmassa.

IMG_6335UN Cityn ikkunoista aukeaa upea merimaisema, Kuva: Jenni Seppänen

Minut otettiin kokonaisvaltaisesti mukaan Pohjoismaiden toimiston työkuvaan: valmistelin korkean tason vierailuja, kirjoitin UN Womenin pohjoismaista uutiskirjeitä, avustin yksityisen sektorin yhteistyösuhteiden valmistelussa ja pidin esitelmiä vierailijoille. Harjoittelu piti lisäksi sisällään kokouksissa edustamista, raporttien kirjoittamista sekä tapahtumien valmistelua. Harjoitteluni sisälsi lukuisia mieleenpainuvia kokemuksia, joista yksi oli kuitenkin ylitse muiden: kirjoittamani raportti Suomen hallituskriisistä lähetettiin UN Womenin pääjohtajalle, Phumzile Mlambo-Ngcukalle.

Pienen toimiston lämminhenkinen työyhteisö koostuu toimiston johtajan Asger Ryhlin lisäksi kolmesta pohjoismaisesta harjoittelijasta. Pieni toimisto mahdollistaa harjoittelijoiden kokonaisvaltaisen osallistumisen lähes kaikkiin toimiston työtehtäviin ja mahdollisuuden kokea, minkälaista työskentely YK:lle todella on. Opin harjoitteluni aikana valtavan määrän työelämässä hyödyllisiä taitoja sekä paljon tietoa niin UN Womenistä kuin YK:sta.

IMG_9476      Kevään 2017 harjoittelijat: Bryndís Skarp Islannista, Jenni Seppänen Suomesta ja Marie Bladt Apitz Tanskasta, Kuva: Jenni Seppänen

UN Womenin Pohjoismaiden toimisto sijoittuu Kööpenhaminan UN Cityyn, jossa toimii yhteensä yksitoista eri YK:n alaista järjestöä. UN Cityssä työskentelee yli 1500 työntekijää sekä noin sata harjoittelijaa yli sadasta eri maasta. Vaikka UN Womenin toimisto on verrattain pieni, harjoittelijoiden ei koskaan tarvitse kokea itseään yksinäiseksi. UN Cityssä toimii nimittäin harjoittelijoiden oma järjestö, joka järjestää aktiivisesti tapahtumia aina kanavaristelyistä, BBQ-iltoihin ja balettiesityksiin. Talossa on myös henkilökunnan käytössä oleva kuntosali ja halutessaan iltaisin voi opiskella kieliä. Tanskalaisen kulttuurin mukaisesti perjantai-iltaisin UN Cityssä järjestetään Friday Bar, jossa eri järjestöjen työntekijöillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Työnteon lisäksi suuri osa aikaani kului ihanaan Kööpenhaminaan tutustuen. Kööpenhamina on kaunis kaupunki, joka koostuu monista omalaatuisista ja erilaisista lähiöistä. Postikortinkauniissa Nyhavnissa voi ihastella sataman kauneutta, idyllisessä Frederiksbergissä upeita vanhoja asuntoja ja Vesterbrossa puolestaan voi nauttia kaupungin parhaat brunssit, tietenkään unohtamatta upeaa Tivolia.

Jenni Seppänen

 

Hae SYY-Jyväskylän hallitukseen vuodelle 2018!

SYY-Jyväskylälle valitaan uusi hallitus SYYskokouksessa 20.11.2017 klo 17 alkaen Agoralla, luokassa: Ag B301. Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan ensi vuoden hallitus sekä hyväksytään ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Äänioikeus kokouksessa on kaikilla SYY-Jyväskylän jäsenillä. Varaudu todistamaan jäsenyytesi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenkortilla tai muulla pätevällä tavalla äänestystilanteen tullen. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös muilla toiminnastamme kiinnostuneilla.

SYY-Jyväskylällä on aktiivinen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta kahteentoista hallituksen varsinaisesta jäsenestä ja nollasta kuuteen varajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja kokoukset ovat avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Järjestön aktiivina olo avaa myös ovia toimia valtakunnallisesti SYY:n tasolla: SYY-Jyväskylällä on yksi paikka SYY:n hallituksessa.

SYY-Jyväskylän hallituksessa toimimisen kautta tutustut järjestötoimintaan sekä opit kullanarvoisia taitoja hallituksen toiminnasta, joita pääset varmasti hyödyntämään tulevaisuuden työelämässä. SYY-Jyväskylä järjestää erityisesti työelämään liittyviä tapahtumia Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoille: saunailtoja, infotilaisuuksia, ständeilyä, alumni-iltoja, työelämävierailuja jyväskyläläisiin organisaatioihin sekä ekskursioita muille paikkakunnille.

SYY-Jyväskylän koulutuspoliittiset vastaavat työskentelevät yhdessä muiden YFIn kopojen kanssa, valvoen opiskelijoiden etuja. Esimerkkinä tämän vuoden Kopo-toiminnasta on laitosten kopojen yhteinen kannanotto YFI-laitokselle. Keväällä laulettiin ja tanssittiin Ilokivellä mahtavien SYY-Jyväskylän vappusitsien tahdissa ja syksyn tullen tutustutettiin uudet fuksit SYYn toimintaan saunaillan merkeissä. Hallituslaiset ovat päässeet myös kirjoittamaan valtakunnallisen SYYn blogiin omia juttujaan, talousvastaava on pitänyt huolen, että budjetti pysyy kasassa ja puheenjohtaja, että hallituksella on langat käsissä. Tämän vuoden hallitusta on työllistänyt myös YKAn valtuustovaalit, jotka ovat tälläkin hetkellä käynnissä!

Mikäli hallituspaikka kiinnostaa oheesta löydät nykyisen SYY-Jyväskylän hallituksen pestikuvaukset. Pestitoiveta ei tarvitse vielä etukäteen tietää, sillä SYYskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, joiden pestit jaetaan myöhemmin. Pestien määrä ja luonne riippuu paljolti omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta. Esiteltyjen pestien lisäksi mukaan voi heittää myös oman pestiehdotuksen!

SYYskokouksen jouhevoittamiseksi hallituspaikkakyselyitä voi lähettää jo etukäteen SYY-Jyväskylän puheenjohtajalle: Sinttu Kauhaselle, sinikka.m.kauhanen@student.jyu.fi. Ota yhteyttä erityisesti siinä tapauksessa jos et pääse itse kokoukseen, mutta olet kiinnostunut hallituspaikasta. Ehdolle voi myös asettua vasta syyskokouksen aikana, jos kiinnostus herää viime hetkellä. Tarkempia pestikohtaisia tiedusteluja voi lähettää suoraan myös nykyisille pestinhaltijoille (sähköpostiosoitteet löytyvät alta).

Processed with VSCO

Puheenjohtaja

Hei, olen Kauhasen Sinttu, politiikan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelija. Lähdin tapahtumavastaavan kokemuksen pohjalta puheenjohtajaksi, ja vuosi on ollut ennen kaikkea mielenkiintoinen.

Puheenjohtajana olen päässyt tekemään paitsi paikallisia myös valtakunnallisia hommia. YKAn Järjestöpäivät ja muiden paikkaripuheenjohtajien kanssa pidetyt pj-neuvoston kokoukset ovat antaneet tilaisuuden tutustua liittomme toimintaan ja toimijoihin ainutlaatuisella tavalla. Jyväskylässä olen päässyt harjoittelemaan hallinnollisia taitojani muun muassa kokousten johtamisen, rahoitushakemusten ja byrokratian kanssa kikkailun parissa. Tietenkin olen saanut luotsata myös ihanan hallituksemme (sopulilauma <3) toimintaa. Puheenjohtajuus on kehittänyt paitsi organisointitaitojani myös ihmis- ja itsetuntemustani sekä kykyäni heittäytyä mukaan uusiin tilanteisiin ja tutustua uusiin ihmisiin.

Pesti sopii ihmiselle, joka tahtoo haastaa itseään, pitää langat käsissään ja kestää rauhallisena, kun Word saa esityslistan kohdat pomppimaan pitkin näytön seinämiä.

Sinttu Kauhanen, SYY-Jyväskylän vuoden 2017 puheenjohtaja, sinikka.m.kauhanen@student.jyu.fi

Processed with VSCO

Varapuheenjohtaja

Olen Hanna Muroma ja olen kuluneena vuonna toiminut SYY-Jyväskylän varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajana olen voinut suunnata toimintaa itseäni kiinnostaviin asioihin ja olenkin ollut mukana muun muassa sidosryhmäyhteistyössä pitämällä yhteyttä YFI-laitoksen ainejärjestöihin. SYY-Jyväskylän varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu kevätkokouksen pitäminen sekä SYY-Jyväskylän vuoden suurimman tapahtuman, Vappusitsien, järjestäminen. Kuluneen vuoden aikana olen lisäksi ollut järjestämässä myös työelämäiltaa ja alumni-iltaa.

SYY-Jyväskylässä toimiessani olen oppinut tapahtuman järjestämisestä, kokouskäytännöistä sekä järjestötoiminnasta ylipäänsä. Olen myös laajentanut tietämystäni Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnasta ja oppinut tuntemaan muiden paikallisjärjestöjen aktiiveja. Vuosi SYY-Jyväskylän varapuheenjohtajana on ollut antoisa. Työelämäläheinen järjestötoiminta on tuntunut mielenkiintoiselta ja oman lisänsä on antanut toiminnan valtakunnallisuus ja verkostoituminen muiden paikallishallitusten toimijoiden kanssa. Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan järjestötoimintaan, sillä siinä saa käytännön kokemusta kiinnostavien asioiden parissa!

Hanna Muroma, varapuheenjohtaja, hanna.muroma@outlook.com

Processed with VSCO

Tapahtumavastaava

Moikka! Olen Ronja, kolmannen vuoden sosiologi ja vuoden 2017 SYY-Jyväskylän tapahtumavastaava. Tämä vuosi olikin ensimmäiseni SYY-Jyväskylän hallituksessa ja samaan aikaan olen toiminut ainejärjestö Fokuksen sihteeri- ja tiedotushommissa.

SYY-Jyväskylällä on paljon erilaisia tapahtumia aina luentokahveista ekskursioihin. Itse olen tapahtumavastaavana ollut vastuussa nimenomaan työpaikkavierailuista ja ekskursioista. Muita tapahtumia järjestellään ja toteutetaan enemmän koko hallituksen voimin.

Tapahtumien järjestäminen on todella mielenkiintoista ja opettavaista puuhaa. Tapahtumathan ovat pieniä projekteja ja tapahtumavastaavana pääsee paraatipaikalle niitä hoitamaan. Olen itse oppinut esimerkiksi hallitsemaan ajankäyttöä huomattavasti paremmin, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, toimimaan tiimissä ja hallitsemaan suurempia kokonaisuuksia – kaikki erittäin tärkeitä taitoja tulevaisuutta ajatellen.

Tapahtumavastaavaksi kannattaa ehdottomasti hakea, sillä siinä oppii kaikenlaista uutta ja saa arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta. Ja onhan se tietysti todella hauskaa ja palkitsevaa!

Ronja Vauhkonen, tapahtumavastaava, ronja.m.vauhkonen@student.jyu.fi

Processed with VSCO

Talousvastaava

Heippa! Olen Jenna Reunanen yhteiskuntapolitiikan neljännen vuoden opiskelija ja olen toiminut tänä vuonna SYY-Jyväskylän talousvastaavana. Olen ensimmäistä vuotta SYY-Jyväskylän hallituksessa, mutta järjestötoimintaa on tullut harrastettua myös aiempina vuosina. Talousvastaavan pesti on oikein mukava homma, saa tehdä paljon hommia itsenäisesti, mutta olla myös mukana kaikessa muussa. Tehtäviini kuuluu siis yhdistyksen kirjanpidosta huolehtiminen, laskujen ja kulukorvausten maksu sekä yleinen budjetin tarkkailu. Loppuvuodesta hommanani on myös tehdä tilinpäätös. Talousvastaavan pesti vaatii jonkin verran tarkkuutta, mutta on erittäin hyödyllinen pesti mikäli uusien taitojen oppiminen kiinnostaa, joten suosittelen hommaa ehdottomasti!

Jenna Reunanen, talousvastaava, jenna.m.reunanen@student.jyu.fi

Processed with VSCO

Sidosryhmävastaava

Hei! Olen Sini, kolmannen vuoden sosiologian opiskelija. SYY-Jyväskylän hallituksessa tämä vuosi oli ensimmäiseni, muttei suinkaan viimeiseni. Keväällä olin mukana toiminnassa hallituksen jäsenenä, mutta ilman virallista pestiä. Tylsistyä en kuitenkaan kerennyt, koska tapahtumissa edustamista, kahvinkeittoa ja kokoustamista riitti silloinkin. Syksyllä perin pestin vaihtoon lähteneeltä sidosryhmävastaavaltamme. Sidosryhmävastaavan hommiin kuuluu olla yhteydessä sidosryhmiin, kuten ainejärjestöihimme Fokukseen, Puolueeseen ja Mephistoon sekä muihin SYYn paikallisjärjestöihin. Käytännössä tämä on tarkoittanut osallistumista ainejärjestöjen kokouksiin, joissa on muistuteltu SYY-Jyväskylän tapahtumista ja muista liittoon liittyvistä asioista.

Kuluneelta vuodelta olen saanut paljon; olen oppinut kokouskäytänteet, saanut esiintymisvarmuutta ja luottamusta omiin taitoihini. Mielestäni parasta järjestötoiminnassa onkin itsensä haastaminen. Minulla ei ennen tätä vuotta ollut tippaakaan kokemusta järjestötoiminnasta tai muista luottamustehtävistä ja vastuu sekä esillä oleminen suorastaan pelottivat. Pelot osoittautuivat kuitenkin turhiksi, koska tekemällä oppii ja kaikkeen tottuu! Haluankin kannustaa jokaista kiinnostunutta lähtemään reippaasti mukaan, sillä kokemus järjestötoiminnasta on yhteiskuntatieteilijälle erittäin hyödyllistä, eikä mahdollisuutta näin rentoon ”työssäoppimiseen” tule enää työelämässä!

Sini Viander, Sidosryhmävastaava, sini.a.viander@student.jyu.fi

Processed with VSCO

Tiedotus- ja webvastaava

Moikka, olen Anna, sosiologian toisen vuoden opiskelija ja SYY-Jyväskylän Tiedotus- ja webvastava. Hyppäsin heti ensimmäisenä opiskelijavuotena mukaan SYYn toimintaan ja ensimmäinen vuosi järjestötoiminnassa on mennyt mitä mainioiten.

Tiedotus- ja webvastaavan pesti pitää sisällään vaikka mitä, sillä tiedottajan hommiin kuuluu päävastuu sähköpostilistan, somen ja nettisivujen päivityksestä. Työtehtäviin kuuluu myös blogisivuston ylläpito, mihin kerätään esimerkiksi raportteja työelämätapahtumista ja harjoitteluraportteja nykyisiltä tai entisiltä YFIläisiltä. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, sillä muut hallituslaiset auttavat aina tarvittaessa!

Tärkeänä osana tiedotustehtäviä on myös yhteiskunnallisten uutisten ja SYYn liittotason nettisivujen seurailu, joista parhaat tärpit jaetaan SYY-Jyväskylän Facebook-sivuilla. Tiedottajan hommien lisäksi olen myös päässyt tekemään yhteistyötä esimerkiksi tapahtumavastaavan kanssa, kirjoittamaan haastattelun SYYn liittotason blogiin sekä saanut korvaamatonta kokemusta kokouskäytännöistä.

SYY-Jyväskylän hallitukseen kuulumisessa on ollut parasta se, että omaa työtehtävää saa kustamoida juuri sen oman kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan. Järjestötoimintaa ei voi ikinä hehkuttaa liikaa, sillä työnantajat arvostavat toimintaa myös opiskeluiden ulkopuolella. Tiedottajan hommia suosittelen kaikille kirjoittamisesta ja viestintätehtävistä kiinnostuneille! Kehotan myös hakemaan hallituspaikkaa, vaikka se jännittäisi tai kokemusta ei entisestään vielä olisi, sillä harjoitus tekee mestarin! 😉

Anna Kanninen, Tiedotus-ja webvastaava,  anna.a.kanninen@student.jyu.fi

Processed with VSCO

Fuksivastaava

Olen Karri, toisen vuoden sosiologian opiskelija. Ennen SYY-Jyväskylän hallituspaikkaa, minulla ei ollut varsinaista järjestötaustaa. Lähdin SYY-Jyväskylän toimintaan fuksivuonani ja sain hallituksesta fuksivastaavan pestin. Fuksivastaavana olen päässyt suunnittelemaan muun muassa fuksitapahtumia yhdessä muiden kanssa sekä vuoden 2017 Fuksijulkaisun.

Fuksivastaavana tehtäväni on ollut ottaa fuksit vastaan syksyllä, kertoa fukseille SYY-Jyväskylästä sekä YKAsta ja auttaa ihmisiä liittymään järjestöömme. Pestini kautta olen oppinut järjestelemään ja suunnittelemaan asioita entistä paremmin. Ensimmäisenä hallituspestinä fuksivastaavan pestin on ollut antoisa. Pestin lisäksi myös hallitustyöskentely on mukavaa ja se on opettanut monia asioita yhdessä työskentelystä.

Voin suositella toimintaan mukaan lähtemistä lämpimästi. Yhtenäinen hallitus varmistaa, ettei kenenkään tarvitse selvitä yksin, vaan kaikki tehdään yhteisvoimin!

Karri Kekkonen, fuksivastaava, karrikekkonen@hotmail.com

Processed with VSCO

Koulutuspoliittinen vastaava

Moi! Olen Marianna ja opiskelen kolmatta vuotta yhteiskuntapolitiikkaa. Olen ollut tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana SYY-Jyväskylän toiminnassa ja pestinäni on ollut koulutuspoliittinen vastaava. Meitä oli tänä vuonna kaksi YFI-laitoksen muutosten vuoksi. Kopona pääsee tutustumaan niin oman laitoksen kuin kaikkien muidenkin yliopiston järjestöjen toimintaan ja pääsee ensimmäisenä kuulemaan muutossuunnista!

Pestissä oppii kokouskäytännöistä ja kopoilussa piilee vaikuttamisen mahdollisuus! Kyse on edunvalvonnasta, jota tehdään erityisesti muiden YFI:n kopojen kanssa. Erityisesti tänä vuonna olemme tehneet paljon yhteistyötä edistääksemme uusien ja vanhojen opiskelijoiden etuja, mikä onkin ollut hyvin mielenkiintoista. Suosittelen erityisesti pestiä sellaisille, joilla edunvalvonta ja opiskelijoiden oikeudet ovat lähellä sydäntä. Kannattaa käyttää tämä mahdollisuus tutustua edunvalvonnan toteuttamiseen sekä kerätä arvokasta järjestökokemusta!

Marianna Suokas, koulutuspoliittinen vastaava, marianna.suokas@gmail.com

Processed with VSCO

Vaalivastaava

Hei. Olen Veli-Matti ja opiskelen viidettä vuotta yhteiskuntapolitiikkaa. Ainejärjestöhommissa olen ollut mukana parina aikaisempana vuotena. Tänä vuonna olin SYY-Jyväskylässä vaalivastaavana, joka on ajankohtainen toimi joka neljäs vuosi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n valtuustovaalien aikaan. Toimeen on kuulunut päätoimistolta saadun tiedon eteenpäin välittämistä ja ehdokkaiden värväämistä. Kaikenlainen järjestötoiminta opiskeluaikana kannattaa ja samalla pääsee tutustumaan hienoihin ihmisiin. Kahvia ja pullaakin saa joskus. PS. Muistakaahan äänestää YKA:n valtuustovaaleissa 23.11 mennessä, ettei vain vanhat jäärät päätä meidän opiskelijoiden asioista!

Veli-Matti Heiska, vaalivastaava, veeeheis@student.jyu.fi

Processed with VSCO

Koulutuspoliittinen vastaava ja liittohallitusedustaja

Hellou! Minä olen Viivi, kolmannen vuoden sosiologian opiskelija ja SYY-Jyväskylän hommissa toista vuotta. Lähdin heti fuksina varapuheenjohtajaksi, tänä vuonna taas olen ollut toisena kopo-vastaavana ja liittohallitusedustajana.

Kopo-vastaavana pääsee sukeltamaan koulutuspolitiikan ihmeelliseen maailmaan, jossa aina tapahtuu ja aina oppii uutta. JYYn opinto- ja tiedevaliokunnan kokoukset ovat hyvä paikka vaihtaa kuulumisia muiden kopo-vastaavien kanssa ja kuulla mikä kampuksella puhuttaa. SYY-Jyväskylän kopon tehtävänä on pysyä kärryillä yliopiston kuumista puheenaiheista, kertoa niistä muulle hallitukselle ja toimia ainejärjestöjen kopojen kanssa opiskelijoiden edunvalvojana. Yhteistö ainejärjestöjen kanssa on tiivistä. Ständien pitäminen ja kahvinkeitto ovat myös osa tehtävänkuvaa. Kopo-vastaavana toimiminen ei vaadi hurjasti kokemusta tai pohjatietoja, innostus koulutuspolitiikkaan ja siitä oppimiseen riittää. Kopona toimiminen on ollut hurjan mielenkiintoista!

Liittohallitusedustajana pääsee osaksi valtakunnallista SYYn toimintaa. SYYn varapuheenjohtana olen vastannut järjestömme viestinnästä ja olen toiminut puheenjohtajamme tukena. Liittohallituksen toiminta on mahdollistanut minulle uudenlaisen näkökulman valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan. Pääsimme jopa tapaamaan opetusministerin erityisavustajia ja itse ministeri Grahn-Laasosta tänä syksynä koulutus- ja pääsykoeuudistusten tiimoilta.

SYYn ja SYY-Jyväskylän parissa toiminen on tuonut elämääni hurjan määrän mahtavia tyyppejä ympäri Suomen. Olen oppinut paljon uusia taitoja ja saanut kokemuksia, joita en olisi saanut ilman järjestötoimintaa. Järjestötoiminta vaatii jonkin verran paneutumista ja aikaa, mutta hyödyt painavat vaakakupissa huomattavasti enemmän. Lähde ihmeessä mukaan!

Jos haluat kysyä ihan mitä vaan, ota rohkeasti yhteyttä vaikka facebookissa tai sähköpostilla. 🙂

Viivi Kaikkonen, SYY-Jyväskylä – kopo-vastaava, SYY – varapuheenjohtaja, viivi.h.kaikkonen@student.jyu.fi

Sihteeri

Olen kolmannen vuoden, toivottavasti piakkoin kandiaan kirjoittava filosofian opiskelija. Fuksivuonna kävin keräämässä järjestökokemusta Mephiston puheenjohtajana, minkä jälkeen sulavasti siirryin SYY-Jyväskylän sihteeriksi.

Sihteerin pesti pyörii kokoustamisen ympärillä. Kokouspaikan varaaminen, esityslistojen tulostaminen ja erityisesti kokouspöytäkirjojen laatiminen on sihteerin työtä. Toki välillä tulee jeesailtua myös muissa hommissa ständeillä ja tapahtumissa. Sihteerinä ei hommien paljous pääse yllättämään, sillä kaikki on hyvin ennakoitavissa ja kulkee kauniissa syklissä kokouksesta toiseen.

Parasta sihteerinä olemisessa on se, että järjestötoimintaa pääsee seuraamaan paraati-paikalta ja on koko ajan kartalla siitä, mitä milloinkin on meneillään eri pestien kohdalla. Lisäksi kokouskäytännöt tulevat kyllä tutuiksi ja kokemuksesta on työelämässä varmasti hyötyä, sillä jokaisessa kokouksessa istuu aina sihteeri, jolla on samat tehtävät järjestöstä tai työpaikasta riippumatta.

Sihteerinä olen päässyt kehittämään kirjallista ilmaisuani hauskalla tavalla virallisten asiakirjojen teossa. Olen myös oppinut olemaan pelkkänä korvana ja tiivistämään keskusteluja paperille. Voisin vaikka vannoa, että kirjoitan luennoillakin parempia muistiinpanoja sihteerihommien ansiosta! Parasta SYY:n toiminnassa mukana olossa on kuitenkin olleet tyypit, joihin olen tutustunut ja joiden kanssa olen päässyt ties millaisiin tilaisuuksiin, joihin en olisi muuten löytänyt. Käsitykseni aikuisten työelämästä on konkretisoitunut ja miustakin varmaan tulee joskus jotain siistiä. Joten eikun vaan kaikki mukaan näihin kekkereihin!

 

Moona Kurttila, sihteeri SYY-Jyväskylän hallitus 2016, moona.k.m.kurttila@student.jyu.fi

SYY-Jyväskylän 2017 vuoden sihteereinä ovat toimineet:

Laura Tuikkala, sihteeri sihteeri 2017, laura.j.tuikkala@student.jyu.fi

sekä

Vanessa Koskipalo, sihteeri 2017, vanessa.j.s.koskipalo@student.jyu.fi

 

Korkeakouluharjoittelussa Suomen YK-liitossa

Olin työharjoittelussa Suomen YK-liitossa, jossa toimin kolmen kuukauden ajan viestintäharjoittelijana viime keväänä. Suomen YK-liitto on Helsingissä toimiva kansalaisjärjestö, jonka päätavoitteena on tehdä YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita tunnetuksi. YK-liitto pyrkii välittämään ja tuottamaan tietoa Yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta.

Käytännössä Suomen YK-liitto toimii järjestämällä kokouksia, seminaareja, kursseja ja esitelmätilaisuuksia liittyen Yhdistyneiden kansakuntien työhön. Tämän lisäksi YK-liitto harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa. Kaiken Suomen YK-liiton toiminnan tavoitteena on tukea Yhdistyneiden kansakuntien pyrkimystä vahvistaa ihmisoikeuksien, kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä.

Minä päädyin kansalaisjärjestöön työharjoitteluun, koska olen kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä ja tiesin YK:n ajavan myös näitä arvoja. Lähetin syksyllä sattumalta avointa hakemusta järjestölle, kun he hakivatkin työharjoittelijaa keväälle ja alkukesälle. He hakivat viestintäharjoittelijan paikkaa, joka vaikutti minulle sopivalta, koska minulla oli aiempaa kokemusta toimittajan töistä.

Työtehtäviini kuului Suomen YK-liiton toiminnasta tiedottaminen järjestön kotisivuille ja Instagram-tilille. Olin järjestämässä myös toimipisteitä Maailma Kylässä –festivaaleille sekä Perussuomalaisten puoluekokoukseen, jossa kerroimme kestävän kehityksen periaatteista.

Kirjoitin järjestön kotisivuille muun muassa tapahtumaraportin Suomen YK-liiton jäsenjärjestön FinMUNin järjestämästä opiskelijoiden tapahtumasta, jossa opiskelijat järjestivät oman YK-kokouksen. Tapahtumassa oli myös asiantuntijoiden puheenvuoroja koskien Pohjoisnavan tilaa, koska Suomi on tänä vuonna Arktisen neuvoston puheenjohtaja maa. Toinen kiinnostava tehtävä oli kirjoittaa Suomen YK-liiton järjestämästä keskustelutilaisuudesta liittyen YK:n alaisuudessa toimivaan ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun(UPR). UPR-tarkastelussa joka kierroksella valtiot antavat toisilleen parannusehdotuksia koskien maiden ihmisoikeustilannetta. Nyt kerrattiin mistä aiemmilla kierroksilla on puhuttu vuosina 2007-2011 ja 2012-2017.

Kotisivuille kirjoittamisen lisäksi yksi tehtävistäni oli auttaa järjestön sivujen uudistuksessa. Tällä hetkellä Suomen YK-liitolla on kahdet eri kotisivut, jotka on tarkoitus syksyllä uudistaa. Tätä varten loin taulukon sivujen sisällöistä. Toinen samankaltainen taulukointi liittyi viime kevään kuntavaaleissa valittujen yhteystietojen kokoamiseen.

Työharjoitteluni Suomen YK-liitossa antoi hyvän kuvan siitä millaista työskentely on pienessä kansalaisjärjestössä. Työntekijöitä on järjestössä vähän ja työ on hyvin itsenäistä. Toisaalta kun toimisto oli pieni, niin ongelmatilanteissa oli myös helppo kysyä muilta työntekijöiltä apua.

Jos herää kysymyksiä työharjoittelustani, minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse: soini.jussi@gmail.com

Jussi Soini

Näyttökuva 2017-11-1 kello 14.06.01 (2)

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n valtuustovaalit 2017

YKAn eli Yhteiskunta-alan korkeakoulutet ry:n liittovaltuustovaalit ovat täällä ja sormet syyhyten haluamme esitellä teille ihastuttavat SYY-Jyväskylän ehdokkaat!

Liittovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa YKA:ssa ja vuoden 2017 vaalit ovat sarjassaan jo viidennet. Vaalien kautta valitaan 40 valtuuston jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta, eli tuleva valtuusto tulee toimimaan vuosina 2018-2021. Liittovaltuusto päättää mm. YKAn hallituksesta, puheenjohtajasta, liiton jäsenmaksun suuruudesta sekä määrittelee linjat liiton toiminnalle.

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden ääntä valtuustossa ajaa SYYn valtuustoryhmä, joka on kuluneella kaudella ollut kuusihenkinen. SYYn valtuustoryhmän perusta on hyvässä vaalityössä ja opiskelijoiden aktiivisuudessa. Äänestämällä vaaleissa varmistat, että opiskelijoiden ääni kuuluu YKAn toiminnassa jatkossakin. Samalla olet mukana vaikuttamassa siihen, miltä liiton toiminta tulee tulevaisuudessa näyttämään.

Sähköinen äänestys alkaa 1.11.2017 klo 00.00 ja päättyy 23.11.2017 klo 24.00. Äänioikeutettuja ovat kaikki 31.8. mennessä liittoon liittyneet jäsenet. Äänestys tapahtuu YKAn verkkosivuilla http://www.yhteiskunta-ala.fi/valtuustovaalit2017/aanesta/. Äänestysjärjestelmään kirjaudutaan YKAn jäsennumerolla ja varmistus tehdään verkkopankin kautta. Vaalien tulos julkaistaan liiton Internet-sivuilla ääntenlaskun jälkeen ja myöhemmin joulukuussa 2017 julkaistavassa Ura-lehdessä.

Ehdokkaat:

65 Eetu Heiska
66 Heppu Honkanen
67 Viivi Kaikkonen
68 Sinikka Kauhanen
69 Karri Kekkonen
70 Maija Raitanen
71 Kari Suomalainen

Numero 65 – Heiska Eetu, järjestösihteeri & YTM

65 Eetu Heiska

Hejsan yhteiskunta-, valtio- ja hallintotieteilijä!

Opiskelijoiden asialla vielä valmistuneenakin! Päivätöinäni toimin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja järjestösihteerinä. Pyrin siis tekemään opiskelijoiden arjesta sujuvampaa joka päivä. Lisäksi KOASin valtuuskunnan puheenjohtajana teen parempaa opiskelija-asumista Jyväskylään. Siksi minulle oli ilo asettua SYY-Jyväskylän listalle Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen liittovaltuustovaaleissa.

Olen ollut tällä kaudella liittovaltuustossa valtuutettuna ja varana. Lisäksi olen ollut mukana laatimassa liiton strategiaa. Liiton linjaan vaikuttaminen on ollut mielekästä ja mielenkiintoista. YKAn tavoitteena on olla uuden ajan ammattiliitto. Sen tähden on tehtävä rohkeita avauksia mm. työelämän tasa-arvon parantamisesta, vanhempainvapaamalleista ja työelämän uudistamisesta. Muun muassa näissä asioissa liittomme täytyy näyttää esimerkkiä jämähtäneelle ammattiliittokentälle.

Opiskelijat ovat liiton tärkeimpiä jäseniä. Heidän joukostaan tulee liittoon suuri määrä jäseniä ja opiskelijoiden kiinnittymiseen täytyy panostaa. Siihen kolme pointtia:

1) YKAn linjattava vahvasti palkallisen harjoittelun puolesta

2) laadukasta uravalmennusta jo opiskeluvaiheessa

3) runsaat resurssit opiskelijatoimintaan.

Työelämä on tunnetusti murroksessa ja uuden ajan ammattiliiton on pysyttävä mukana. Pätkä- ja silpputyöntekijöiden ja muiden epätyypillisissä työsuhteissa olevien jäsenten asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja mietittävä, miten heitä voitaisiin tukea parhailla mahdollisilla tavoilla. Lisäksi vastavalmistuneista on pidettävä kiinni. Laadukkaiden palveluiden lisäksi uraohjaus, -valmennus ja erilaiset koulutukset tekevät liittoon kuulumisesta mielekästä.

Rohkeutta, sivistystä ja ääntä.

Numerolla 65.

Numero 66 – Honkanen Heppu, sosiologian opiskelija

66 Heppu Honkanen

Moro olen Heppu Honkanen ja ehdokasnumeroni on 66!

Olen Tamperelainen sosiologian opiskelija Jyväskylästä. Olen myös 29-vuotias. Uskoisin, että meidän opiskelijoiden suurimman huolenaiheen olevan työllistyminen, joten pidän erityisen tärkeänä lisätä opiskelijoiden tietämystä mahdollisista urapoluista, mutta myös lisätä työnantajien ymmärrystä yhteiskuntatietelijöiden hyödyllisyydestä ja kyvykkyydestä.

Eli YKAn tulisi tulla opiskelijaa vastaan jo opiskeluiden aikana ja antaa ymmärrystä omasta hyödyllisyydestänsä. Lisää näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä!

Hyvää tämänhetkistä vuodenaikaa!

Numero 67 – Kaikkonen Viivi, lähihoitaja & yht. yo

67 Viivi Kaikkonen

Hei! Olen Viivi Kaikkonen, ehdokasnumeroni on 67!

Opiskelen sosiologiaa Jyväskylän yliopistossa kolmatta vuotta. Olen Tampereelta kotoisin ja olen intohimoinen kahvinjuoja.

Olen päässyt toimimaan SYYn hommissa eri pesteissä esim. vuonna 2017 SYYn varapuheenjohtajana ja viestintätiimin vetäjänä, Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa sekä 2016 SYY-Jyväskylän varapuheenjohtajana. Innolla lähden YKAn valtuustoon tuomaan kuuluviin SYYn, opiskelijoiden, jyväskyläläisten ja sosiologien ääntä, jos minulle se kunnia suodaan.

Opiskelijat ovat tärkeä osa YKAa ja sen tulee näkyä ja kuulua. YKAn tulee taata SYYlle tarvittavat resurssit opiskelijoita miellyttävän toiminnan ylläpitoon. Opiskelijoiden äänen tulee kuulua myös YKAn päätöksenteossa. YKAn tulisi olla entistäkin näkyvämpi yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ottaa kantaa myös opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. YKA tulisi ottaa vahva kanta palkattomia harjoitteluja vastaan.

Jäsenedut ovat tärkeä syy liittyä liittoon, niitä tulee kehittää edelleen. Webinaari-koulutuksia tulisi järjestää lisää ja kohdistaa niitä opiskelijoille ja työttömille. Mentorointi-ohjelma on erittäin hieno palvelu vastavalmistuneille jäsenille, sen kehittämistä tulee jatkaa.

YKAn tulee varmistaa, että sen jäsenyys on järkevä ja helppo valinta yhteiskuntatieteilijöille.

Juttelen näistä asioista lisää mielelläni, joko kasvotusten tai sähköisesti. Sähköpostini on viivi.h.kaikkonen@student.jyu.fi, twitterissä minut löytää nimellä @ViiviKaikkonen ja instagramissa olen @viivimaybemachine.

Numero 68 – Kauhanen Sinikka, HuK & politiikan tutkimuksen opiskelija

68 Sinikka Kauhanen

”Tulevaisuuden työntekijöitä ei kannata polttaa loppuun jo opiskelun aikana.” 

Mä olen Kauhasen Sinikka, SYY-Jyväskylän tän vuoden puheenjohtaja ja politiikan tutkimuksen maisteriopiskelija. Kandintutkintoni tein Oulussa aate- ja oppihistorian parissa. Järjestötoimintaa on tullut harrastettua myös Akavan opiskelijoiden puolella. Lisäksi mulla on luottamustoimi Jyväskylän kaupungin keskusvaalilautakunnassa.

Oon parhaillaan harjoittelussa JYU:n viestintäpalveluilla. Siellä oon huomannut, kuinka paljon hyötyä harjoittelusta on; sekä minulle pian valmistuvana että uutta työntekijää odottavalle yhteiskunnalle. Harjottelussa pääsee kokeilemaan siipiään oman alansa asiantuntijana ja saamaan ensikosketuksen työelämään. Tämän vuoksi harjoittelun pitäisi olla mahdollinen kaikille opiskelijoille – palkallisena. Palkattomat harjoittelut paitsi ajavat opiskelijoita ahtaalle varmistamatta harjoittelun aikaista toimeentuloa, myös hyväksikäyttävät opiskelijoilla olevaa asiantuntijuutta. Tulevaisuuden työntekijöitä ei kannata polttaa loppuun jo opiskelun aikana. Myös tarjolla olevia työelämäopintoja tulisi parantaa, jotta opiskelijat pääsisivät paremmin kiinni työelämään heti ammattitaidon alkaessa karttua.

Opiskelijan tulee olla YKAn keskiössä. Me ollaan paitsi tulevaisuuden työntekijöitä, myös iso osa ammattiliittoa, ja se osuus vain kasvaa tulevaisuudessa. Opiskelijatoiminnan kautta liitto saa uusia jäseniä varmistamaan, että YKA kestää ja kehittyy ajan tarpeiden mukaisesti.

Mut löytää Twitteristä käyttäjällä @skauhas, juttelen siellä mielelläni lisää. Myös sähköpostia saa lähettää sinikka.m.kauhanen@student.jyu.fi.

Numero 69 – Kekkonen Karri, yht. yo

69 Karri Kekkonen

Olen Karri Kekkonen, toisen vuoden sosiologian opiskelija.

Työskentelen opiskelun ohella Jyväskylässä Palokan Alkossa ja se tuokin varsin hyvää vastapainoa opiskeluun. Lähdin SYY-Jyväskylän kautta liiton toimintaan jo fuksivuonani ja toimin SYY-Jyväskylän 2017 hallituksessa fuksivastaavana. Nyt pyrin YKAn liittovaltuustoon kaudelle 2018-2021.

Pidän yhtenä tärkeänä tavoitteena tulevalle liittovaltuuston toimikaudelle sitä, että opiskeluiden aikana lisättäisiin työelämävalmiuksia esimerkiksi tuomalla opiskeluun työelämäopintoja sekä lisäämällä työelämään tutustumista. Toinen tärkeä asia jota YKAn tulisi mielestäni ajaa on se, että opiskelu rahoitettaisiin jatkossakin tukipainotteisesti ja opiskeluiden ohessa työskentely olisi omaehtoista lisätulon tai työkokemuksen hankintaa, eikä taloudellisen pakon sanelemaa.

Minuun saa olla yhteydessä somen ja sähköpostin kautta.

Twitter: @KarriKekkonen, @posti: karri.a.kekkonen@student.jyu.fi

Numero 70 – Raitanen Maija, yht. yo

70 Maija Raitanen

”Haluan edistää opiskelijoiden asioita ja heidän asemaansa myöhemmin työelämässä”

Numero 71 – Suomalainen Kari, yht. yo

22852968_10214893261387639_2137798438656570066_n

”Minulla on runsaasti kokemusta opiskeljoiden asian ajamisesta ainejärjestön puheenjohtajana yliopistolla, ja haluaisin nyt jatkaa tätä työtä ammattiyhdistysliikkeessä. On tärkeää että opiskelijanäkökulma tuodaan rohkeasti ja painavasti esiin, sillä tulevaisuuden ammattilaisten panos ammattiyhdistysliikkeen asioihin johtaa myös tulevaisuuteen katsovaan toimintaan. Vahvuuksiini kuuluvatkin juuri ennakkoluuloton ajattelu ja uudenlaisten ratkaisujen löytäminen.”

Korkeakouluharjoittelussa Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluilla

Suoritin kolmen kuukauden mittaisen korkeakouluharjoittelun touko-heinäkuussa 2017 Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluilla. Päädyin suorittamaan harjoittelua kaupungille puhtaasti sattuman kautta ja tämän sattuman esiaste oli se, että teen Pro Gradu -tutkielmaani kaupungin liikuntapalveluille. Gradupalavereissa keskustelut laajenivat myös aiheeni ulkopuolelle ja selvisi, että heillä olisi graduni aihepiiriin sopiva tehtävä ja minulla harjoittelupaikka haussa ja laitoksen harjoittelutuki odottamassa. Siitä minulle sitten muovailtiin harjoittelupaikka heidän ajankohtaiseen tarpeeseensa. Eli pro tip: aina kannattaa pitää silmät ja korvat auki, ikinä ei voi tietää mistä harjoittelupaikka aukeaa!

Kuten monella muullakin pienellä yhteiskuntatieteilijällä, myös minulla on ollut haave ja halu päästä työskentelemään ihmisten hyvinvoinnin edistämisen eteen. Harjoitteluni aikana sainkin hyvää esimakua siitä millaista se voisi olla. Pääasiallisena työtehtävänäni oli kehittää Kipinä nimistä etuutta, joka oli ollut olemassa jo vuodesta 2015 Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Alkutilanteessa Kipinä tarkoitti Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia jyväskyläläisille toimeentulotukiasiakkaille osallistua joihinkin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin maksutta tai alennetulla maksulla. Kipinä-edun sai esittämällä toimeentulotukipäätöksen ja kuvallisen henkilökortin kurssille ilmoittautuessa tai kassalla maksaessa. Minun tehtäväkseni tuli uudistaa etuuden myöntämisperusteita, etujen sisältöä ja luoda edulle konkreettinen etuuskortti sekä kehittää edun markkinointia.

Työpäivieni sisältö vaihteli harjoittelun aikana. Konkreettinen työpisteeni oli legendaarisen Jyväskylän monnarin yläkerrassa, jonka ikkunasta oli näkymä liikuntahalliin. Ihan kerran jos toisenkin unohduin katsomaan lahjakkaiden urheilijoiden harjoittelua tai eläkeläisten tiukkaakin tiukempia sulkapallomatseja. Noh takaisin asiaan. Aluksi käytin aikaa etuuteen ja kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin tutustumiseen ja sen jälkeen uudistuksen suunnitteluun. Kun kuviot alkoivat olla selvillä, aloin ottamaan yhteyttä etuuden kohderyhmän kanssa työskenteleviin tahoihin, kuten sosiaali-, työllisyys- ja terveyspalveluihin. Kesän aikana kävin tapaamassa näitä eri toimijoita ja kertomassa etuudesta. Samoissa tapaamisissa sovimme yleensä myös käytännöistä ja siitä, millä tavoin he alkavat etuutta jakamaan asiakkailleen. Edun myöntöperusteet muokkautuivat niin, että sen voi saada edellä mainittujen palveluiden asiakas ilman että hänen tarvitsee todistaa varallisuuttaan. Myöntämisen jälkeen etuuskortti on voimassa vuoden ja asiakas voi käyttää edussa mukana olevia kulttuuri- ja liikuntapalveluja käytännössä rajattomasti.

Etuuden nimissä pääsin luomaan aivan uudenlaisia, monialaisia ja poikkihallinnollisia yhteistyöverkostoja. Verkostojen luominen ja asioista tiedottaminen oli tärkeää, sillä vaikka etu oli ollut olemassa jo vuosia, käytännössä kukaan kaupungin sisälläkään ei tiennyt siitä mitään. Käytännössä sain lähteä kehittämään etuutta oman harkintani mukaan ja tehdä asiat omassa aikataulussani hyvin itsenäisesti. Asioiden edetessä kävin esittelemässä tilannetta kulttuuri- ja liikuntatoimen johtoryhmässä, josta tuli hyväksyntä jatkotoimenpiteille. Palveluiden tarjoajat eli kulttuuri- ja liikuntapalvelut myös kehittivät tarjoamiaan etuja omatoimisesti.

Kun etuuden sisällöt ja poikkihallinnolliset yhteistyöverkostot oli luotu, kului loppuaikani käytännössä etuuskortin, mainosmateriaalin ja verkkosivujen sisällön suunnitteluun. Pääsin osallistumaan mediatoimiston kanssa tehtävään verkkosivujen sekä graafisen ilmeen suunnitteluun, mikä oli uutta ja mielenkiintoista. Minulla oli diili esimieheni kanssa, että saan tehdä myös graduani jos aikaa jää, ja kesän aikana sainkin litteroitua tutkimushaastatteluni työajalla. Se oli iso etu! Kaiken muun työn ohella aikaa liikeni muun muassa päiväksi liikuntapalveluiden promomateriaalien kuvauksiin, mutta ei siitä sen enempää. Kesä on käytännön toiminnan kannalta huono ajankohta suorittaa harjoittelua, ainakin julkisella puolella, sillä käytännössä kaikki virkamiehet ovat lomalla heinäkuun.  Tämän vuoksi joustin hieman sopimuksesta ja pidin ylimääräisiä vapaita heinäkuussa ja tein ne tunnit elokuun puolella, jotta sain vietyä asiat loppuun asti.

Tämän kokemuksen pohjalta voin suositella harjoittelun suorittamista kuntaorganisaatiossa lämpimästi. Työ ei tuntunut oikeastaan harjoittelulle vaan ihan oikealle työlle, jossa minua kohdeltiin vertaisena ja asiantuntevana työntekijänä. Tämä lisäsi ammatillista itsevarmuuttani ja antoi eväitä jatkoa varten. Harjoittelu opetti minulle vastuunottamista ja syvensi tietämystäni kaupungin tarjoamista palveluista sekä työn käytännöistä kunnan virkamiehenä.

Käy tutustumassa työni tulokseen osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kipina. Etuuden kehittäminen jatkuu edelleen ja kaupunki tekee seurantaa jaettujen korttien ja kävijöiden määristä. Toivottavasti muutkin kunnat ottamat mallia ja kehittävät samanlaisia etumuotoja sitä tarvitseville. Jos haluat kysyä jotain harjoitteluani koskien, ota rohkeasti yhteyttä 😊 Tsemppiä harjoittelupaikkojen hakuun!

Syysterveisin,

Jenna Koistinen, YTK ja SYY-alumni

jenna.k.koistinen(a)student.jyu.fi

 

IMG_3237